Algemene verkoopsvoorwaarden.

1.            TOEPASSING – CONTRACTOPMAAK – AFDWINGBAARHEID

  • Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “AVV”) zijn van toepassing op contracten voor levering van goederen en diensten ( hierna “de producten”), afgesloten tussen Elights S.A. en haar “klanten”, met uitsluiting van alle andere condities, ongeacht de plaats van uitvoering van het contract en betalingsverplichting.

 

De toepassing van de AVV van Elights S.A. zijn een essentieel onderdeel voor opmaak van het leveringscontract.

 

Er kan niet worden afgeweken van deze AVV van Elights S.A. tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. In dat geval blijven de AVV van Elights S.A. nog steeds residueel van toepassing.

 

1.2.         Het aflevercontract wordt afgesloten met stilzwijgende of uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van de offerte door Elights S.A. Deze aanvaarding verbindt de klant ertoe van alle andere voorwaarden dan die in de huidige AVV voorzien zijn af te zien behoudens eventuele speciale voorwaarden opgenomen in de offerte van Elights S.A.

 

Alle bestellingen, inclusief bestellingen doorgegeven per telefoon, zullen door Elights S.A. schriftelijk bevestigd worden en zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de AVV. Elke wijziging van de opdracht door de opdrachtgever is onderworpen aan een schriftelijke aanvaarding van Elights S.A.

 

1.3.         Deze AVV zijn bindend voor de klant bij aanvaarding van een aanbod door Elights S.A. Door een bestelling te plaatsen erkend de klant deze AVV gelezen en geaccepteerd te hebben.

 

2.            LEVERING

Elights engageert zich om de producten te leveren binnen de op de bestelbon vermelde levertijd.

Deze levertijd begint te lopen vanaf de datum vermeld op de schriftelijk orderbevestiging van Elights S.A.

Deze datum is vrijblijvend en ter informatie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Indien een leverdatum formeel is gegarandeerd kan de schadevergoeding die kan worden geëist aan Elights S.A. te wijten aan een vertraging niet meer dan 0.5% per week bedragen van de verkoopprijs van het niet geleverde materiaal of niet gepresteerde diensten, met een maximum van 5% van dit bedrag als absolute limit.

In elk geval kan Elights S.A. niet aansprakelijk gehouden worden voor het respecteren van de leverdatum indien:

–              een geval van overmacht conform artikel 3 uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden
–              Indien de betalingsvoorwaarden niet gerespecteerd worden door de klant
–              als er in de oorspronkelijke opdracht eenzijdig wijzigingen werden aangebracht door de klant.

Het geleverde materiaal reist steeds op risico van de klant.

  1. OVERMACHT

ELIGHTS SA is niet verplicht haar verplichtingen na te komen in geval van overmacht, waaronder bijvoorbeeld natuurrampen, acties of orders van de publieke overheid, terrorisme of oorlogsomstandigheden, uitvallen van het elektriciteitsnet of telecommunicatiediensten, het falen van een leverancier of partner, ongevallen en ziekten, en elke andere gebeurtenis die redelijkerwijs niet te voorzien of te voorkomen was voor Elights S.A.

 

 

In geval van overmacht worden de verplichtingen van Elights S.A. opgeschort tot de omstandigheden die tot de overmacht leidden verdwenen zijn. Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 30 dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien nodig zal de klant vergoedt worden voor uitgevoerde betalingen, met uitsluiting van elke andere vergoeding of compensatie.

4.            GARANTIE

4.1.         Elights S.A. garandeert dat de door de cliënt afgenomen producten voldoen aan een normaal en te verwachten gebruik waarvoor zij bestemd zijn en zijn verstoken van onvolkomenheden waarneembaar als gevolg van materiële vergissingen, uitvoering of vakmanschap.

De klant zal zich strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. De garantie geldt niet wanneer er niet aan de onderhouds- en gebruiksinstructies van Elights S.A. of van haar leveranciers is voldaan.

4.2.         De garantieperiode start op de datum wanneer Elights S.A. aan de klant meldt dat het materiaal klaar is om te worden afgeleverd.

4.3.         De garantie is uitdrukkelijk beperkt tot de kosteloze reparatie of vervanging van defecte apparatuur. In geen geval zal het geleverde defecte materiaal terugbetaald worden.

De kosten en het risico bij transport van defecte stukken, reparaties of vervangen materiaal zijn voor rekening van de opdrachtgever. Defecte stukken moeten beschikbaar zijn voor Elights S.A. voordat een vervanging of reparatie kan worden uitgevoerd.

4.4.         De garantie dekt nooit schade een materialen of onderdelen geleverd door de klant waar deze zelf de schade heeft toegebracht. Elke reparatie, aanpassing of ontmanteling uitgevoerd door de klant zal automatisch het recht op garantie doen vervallen.

4.6.         De voorwaarden voor de toepassing van de garantie worden strikt geïnterpreteerd en toegepast.

ELIGHTS SA kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor het verlies van productie, verlies van winst en voordelen, verlies van contracten of elke andere indirecte materiële schade opgelopen door de klant.

5.            BETALINGSMODALITEITEN

Al onze facturen zijn betaalbaar op de daarop vermelde vervaldag. In geval van vooruitbetaling kan geen korting door de klant worden afgetrokken van de verschuldigde bedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elights S.A.

Elk geschil met betrekking tot de facturatie moet schriftelijk en binnen de vijftien dagen na verzending worden ingediend.

Het geleverde materiaal blijft eigendom van Elights S.A. tot de hoofdsom, interesten en toebehoren ( rente, boetes en eventuele herstelkosten) zijn voldaan.

De risico’s inherent aan de verkoop worden per direct overgedragen aan de koper.

De mogelijkheid van Elights S.A. om andere modaliteiten van betaling zoals wissels te aanvaarden doen geen afbreuk op behoudt van geldigheid van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en houdt geen schuldvernieuwing in.

Elke vertraging in betaling resulteert automatisch en zonder kennisgeving tot heffing van een interest van 8% op jaarbasis zonder afbreuk te doen aan de onmiddellijke betaling van de verschuldigde bedragen.

Elke niet op de vervaldag betaalde factuur wordt, in aanvulling op de heffing van de rente zoals hierboven vermeld, conventioneel, verhoogd met een boeteclausule van 10%, met een minimum van €50.

De voorwaarden en termijnen die in der minne, gerechtelijk of met aanvaarding van wissels verleend worden doen geen afbreuk aan de toepassing van boeteclausules of verwijlinteresten.

Voor goed begrip zal elke schending van een afgesproken betalingstermijn of overslaan van betaling van een wissel automatisch en direct aanleiding geven tot de onmiddellijke betaling van de openstaande bedragen.

Geen enkele vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om een verschuldigd bedrag te innen, tenzij met uitdrukkelijk toestemming een mandaat gegeven is door Elights S.A., wat op eenvoudige vraag moet worden voorgelegd.

6.            RETENTIERECHT – COMPENSATIE

Elights S.A. heeft het recht om verkochte goederen in te houden tot betaling van de volledige factuur, inclusief rente en kosten.

In geval van meerdere verkopen aan eenzelfde klant heeft Elights S.A. het recht om de verkochte goederen in te houden tot betaling van alle facturen, en principieel, interesten en kosten, en in uitbreiding tot hetzelfde of soortgelijk materiaal verkocht en reeds voorheen geleverd welk onbetaald bleef, zelfs indien de klant reeds de factuur voor het nieuwe materiaal heeft betaald.

Elights S.A. reserveert zich het recht om op elk moment alle vorderingen, opeisbaar of niet, contant of niet, die de klant verschuldigd is aan het bedrijf, met alle vorderingen, opeisbaar of niet, contant of niet, aan het bedrijf, te verrekenen.

7.            DIENST NA VERKOOP

Voor alle materialen die teruggestuurd worden naar de fabriek buiten de garantievoorwaarden, zal een herstelofferte opgemaakt worden die werkuren en de eventueel te vervangen onderdelen bevat. Deze offerte wordt ter goedkeuring aan de klant overgemaakt.

De reparatie wordt door Elights S.A. pas uitgevoerd na ontvangst van een schriftelijke instemming van de modaliteiten vermeld in de offerte door, en op kosten van de klant.

In geval het door de klant geretourneerde materiaal niet defect is, dat wil zeggen, wanneer er na controle in de fabriek er geen fouten zijn vastgesteld, zal er een forfaitair bedrag van € 45 ex. BTW worden aangerekend om de kosten van de controle te dekken. Verzendkosten zijn ook ten laste van de klant.

  1. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Elights S.A. heeft het volledige intellectuele eigendomsrecht op de naam, het logo en eventuele creaties gerealiseerd op vraag van de klant.  De klant verkrijgt, door aankoop van een product, geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de aangekochte goederen.

De klant stemt ermee in om geen elke handeling uit te voeren die, direct of indirect, aanleiding kan geven tot inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Elights S.A.

9.            NIETIGVERKLARING

De ongeldigheid of onwettigheid van enige bepaling vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden of in een bijzondere overeenkomst tussen Elights S.A. en haar klanten betekend in geen geval de nietigverklaring van de overige bepalingen in deze algemene verkoopsvoorwaarden of in eventuele bijzondere overeenkomst.

  1. GESCHILLEN – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De partijen spannen zich in om alle geschillen over de interpretatie of de uitvoering van een contract tot leveren van goederen en diensten dat hen verdeelt in der minne te regelen.

In het geval van mislukking wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat enkel bevoegdheid wordt erkend aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de hoofdzetel van Elights S.A. zich bevindt, zelfs in geval van een incidentele vraag of garantie aanspraak of bij meerdere respondenten. De clausules met betrekking tot plaats van levering van betaling kunnen op geen enkele manier wijzigingen in deze jurisdictieclausule rechtvaardigen.

Al onze contracten zijn opgesteld in de Franse taal en worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

In geval van betwisting wordt de procedure gevoerd in de Franse taal.

De koper verplicht zich onherroepelijk het toepasselijk recht, noch de territoriale bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkwartier van Elights S.A. te betwisten.